Automatizácia

festo1

 Dostupné laboratóriá pre automatizáciu:

Laboratórium riadiacich systémov

Predstavuje najnižšiu úroveň riadenia výrobných a technologických procesov. Zahŕňa zber a spracovanie informácií z technologického procesu, ako aj algoritmy riadenia prostredníctvom programovateľných logických automatov alebo priemyselných regulátorov schopných komunikovať s nadradeným systémom vyššej úrovne. Pracoviská laboratória:

A. Výskumné pracoviská komplexných procesov (CCP)

 • Hybridný výrobný systém
 • Model spojených nádob

B. Výskumné pracoviská vývoja a projektovania riadiacich systémov (PRS)

C. Výskumné pracovisko pre simuláciu technologických procesov (STP)

Laboratórium iCIM

Laboratórium vytvára priestor pre výskum a vývoj v širokej oblasti hardvérových, komunikačných a softvérových prostriedkov automatizovaného riadenia, znalostných systémov, archivácie a distribúcie poznatkov na nadradené systémy.Súčasťou laboratória sú nasledovné výskumné pracoviská:

A. Výskumné pracoviská distribuovaných systémov riadenia výrobných a technologických procesov (DSC)

 • Modulárny výrobný systém
 • CNC výrobný systém

B. Výskumné pracovisko logického a sekvenčného riadenia (LOGIC)

 • systém pre logické a sekvenčné riadenie,
 • systém meničov frekvencie a asynchrónnych motorov,
 • systém pre optické rozpoznávanie a optickú kontrolu rozmerovej a tvarovej presnosti,
 • systém pre pohyb autonómneho vozíka v priestore,
 • systém riadenia robotov

Laboratórium integrácie informačných a riadiacich systémov

Laboratórium tvorí integrovaný informačný systém podnikovej úrovne riadenia, vrátane potrebného hardvérového vybavenia. Jeho jadro tvoria nasledujúce systémy:

 • Systém pre plánovanie a riadenie výroby (ERP)
 • Systém pre správu dokumentov (ECM)
 • Nástroj pre Business Intelligence (BI)
 • Nástroj na získavanie znalostí (KDD)
 • Nástroj pre proces mining (PM)
 • Simulátor výrobných a obslužných procesov a logistických systémov s možnosťou ich optimalizácie (SIMUL_VOP)
 • Systém riadenia bázy dát (SRBD) 

Ústav výskumu progresívnych technológií
Materiálovotechnologická fakulta STU
Jána Bottu 8857/25
917 24 Trnava
GPS:  48.37088 17.572509

MTF Logo

Logo STU